Geneeskundige voetzorg

Door een chronische aandoening zoals bijvoorbeeld diabetes, reuma, nierfalen, neuropathie en vaatlijden kunnen voetproblemen ontstaan, zoals:

  • Slechte doorbloeding (tekenen van perifeer arterieel vaatlijden);
  • Verminderd gevoel in de voeten (verminderde protectieve sensibiliteit);
  • Standsafwijkingen (waardoor verhoogde drukken op de voeten ontstaan);
  • Risico op voetwonden en infecties.

 

Indien er een verhoogd risico is op het ontstaan van wonden, is een regelmatig bezoek aan de podotherapeut die controleert op bovenstaande problematiek belangrijk. Zo kan indien nodig op tijd ingegrepen worden. Deze controles worden vergoed uit de basisverzekering. 

 

Podotherapeutisch onderzoek

Tijdens een podotherapeutisch voetonderzoek wordt het persoonlijk zorgprofiel vastgesteld. Op basis hiervan wordt een individueel behandelplan opgesteld. De podotherapeut gebruikt hiervoor de binnen de podotherapie geldende standaarden en protocollen.

Tijdens het onderzoek wordt beoordeeld of er sprake is van een verminderde protectieve sensibiliteit: het oppervlakkige, beschermende gevoel, en of er tekenen zijn van vaatlijden. Daarnaast wordt de statiek en dynamiek bekeken en wordt gecontroleerd op eventuele drukplekken. Op basis hiervan wordt een risicoprofiel op het ontstaan van slecht genezende wonden opgesteld. Daarnaast wordt beoordeeld wat er gedaan kan worden om wonden te voorkomen.
 

Vergoeding

 

Basisverzekering
Wanneer er sprake is van een verhoogd risico op voetwonden , dan wordt de medisch noodzakelijke zorg vergoed uit de basisverzekering. Dit kan bij zowel patiënten met als zonder diabetes mellitus.

De podotherapeut beschrijft in het behandelplan of het noodzakelijk is dat er pedicurezorg ingeschakeld wordt om wonden te voorkomen. Hierin staat ook wat onder deze instrumentele behandeling valt en hoe vaak deze per jaar plaats kan vinden. Het eigen risico is niet van toepassing.

 

Aanvullende zorgverzekering
Is er geen verhoogd risico op voetwonden? Dan wordt podotherapie ruimschoots vergoed uit de aanvullende zorgverzekering. De hoogte van de vergoeding verschilt per zorgverzekeraar en het afgesloten pakket. Het eigen risico geldt niet voor de aanvullende zorgverzekering.

 

Verwijzing

 

Basisverzekering 
Er is een verwijzing nodig van een (huis)arts of medisch specialist om preventieve voetzorg vergoed te krijgen. Op de verwijzing moet beschreven staan dat het gaat om een verwijzing ‘voor de preventieve voetzorg bij een risicovoet’.

 

Aanvullende zorgverzekering
De patiënt kan op eigen initiatief een afspraak maken met de podotherapeut. Doorgaans is er geen verwijzing nodig van (huis)arts of medisch specialist.
 

monique