Privacy

Uw persoonsgegevens en uw privacy in onze praktijk

Algemeen

De AVG is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).  Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de WGBO.

 

RondOm Podotherapeuten

In onze praktijk kunnen diverse persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit is noodzakelijk om u (medisch) goed te kunnen behandelen en nodig voor het financieel afhandelen van de behandeling.

 

De plichten van de praktijk

RondOm Podotherapeuten is volgens de AVG de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die in de praktijk plaatsvindt. Aan de plichten die daaruit voortkomen, voldoet de praktijk als volgt:

 • Uw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld:
  • voor podotherapeutische zorgverlening;
  • voor doelmatig beheer en beleid;
  • voor ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en voorlichting.
 • Er vindt in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden.
 • U wordt op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit kan gebeuren door uw zorgverlener, maar ook via een folder of via onze website.
 • Alle medewerkers binnen RondOm Podotherapeuten hebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens.
 • Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang. 
 • Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede zorgverlening.

Voor medische gegevens is deze bewaartermijn in principe 20 jaar (vanaf de laatste behandeling), tenzij langer bewaren noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor de gezondheid van uzelf of van uw kinderen. Dit is ter beoordeling van de behandelaar.

 

Uw rechten als betrokkene:

U heeft de volgende rechten:

 • Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden.
 • Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad).
 • Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn. 
 • Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van uw medische gegevens te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven. 
 • Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (van medische aard) aan uw dossier.
 • Het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.

Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit mondeling of middels een aanvraagformulier kenbaar maken. Uw belangen kunnen ook behartigd worden door een vertegenwoordiger (zoals een schriftelijk gemachtigde, of uw curator of mentor).

 

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden

De medewerkers van RondOm Podotherapeuten hebben de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de zorgverlener voor verstrekking van uw persoonsgegevens uw uitdrukkelijke toestemming nodig heeft. Op deze regel bestaan echter enkele uitzonderingen. Op grond van een wettelijk voorschrift kan de zwijgplicht van de zorgverlener doorbroken worden, maar ook wanneer gevreesd moet worden voor een ernstig gevaar voor uw gezondheid of die van een derde. Bovendien kunnen vastgelegde gegevens, indien noodzakelijk mondeling, schriftelijk of digitaal uitgewisseld worden met andere zorgverleners (bijvoorbeeld de huisarts).

 

Uitwisseling van gegevens

RondOm Podotherapeuten wisselt uw gegevens met andere zorgverleners (zoals bv uw huisarts) uit, nadat u hiervoor gericht toestemming heeft gegeven, via een beveiligde verbinding

 

Overdracht van uw dossier

Als u een nieuwe podotherapeut kiest, is het belangrijk dat uw nieuwe podotherapeut op de hoogte is van uw (medische) geschiedenis. Uw (medische) geschiedenis staat in uw patiëntendossier. Het is gebruikelijk dat uw oude podotherapeut het dossier overdraagt aan uw nieuwe podotherapeut. De oude podotherapeut doet dit zo spoedig mogelijk , in ieder geval binnen een maand, nadat u uw oude podotherapeut heeft gevraagd het dossier over te dragen aan uw nieuwe podotherapeut.

Uw dossier wordt dan door uw podotherapeut vrijwel altijd digitaal overgedragen via een beveiligde verbinding. Als dit niet mogelijk is wordt uw dossier per post rechtstreeks verzonden naar uw nieuwe podotherapeut.


U kunt het originele dossier niet meekrijgen. Wel heeft u altijd recht op inzage in uw dossier en op een kopie van uw dossier.

De gegevens, die u op deze site invoert, worden alleen en uitsluitend gebruikt voor doeleinden waar u toestemming voor geeft. De gegevens worden nooit gebruikt voor andere doeleinden en nooit verstrekt aan derden.

 

Privacyverklaring afspraak maken

Met deze privacyverklaring willen wij u als gebruiker informeren over de wijze waarop er met het achterlaten van uw gegevens op de website ten behoeve van het maken van een afspraak, wordt omgegaan met uw persoonlijke gegevens.

 

Privacyverklaring vragenlijsten

Binnen RondOm Podotherapeuten maken wij gebruik van vragenlijsten voor intake, PREM (Patiënt Reported Experience Measures) en PROM (Patiënt Reported Outcome Measures). Meer informatie over welke vragenlijsten dit zijn vindt u hier.

Met deze specifieke privacyverklaring willen wij u als gebruiker informeren over de wijze waarop er met de ingevoerde vragenlijsten wordt omgaan met uw persoonlijke- en medische gegevens. Het waarom van de vastlegging, de verwerking en de eventuele uitwisseling van uw gegevens met andere partijen (zorgverleners en uw zorgverzekeraar) wordt hieronder nader toegelicht. Voorts informeren wij u over uw overige wettelijke privacy rechten en hoe we uw gegevens beveiligen. Dit is een aanvulling op de algemene privacyverklaring.

 

Analytische gegevens 

Als u gebruik maakt van de vragenlijsten, gebruiken we analytische gebruiksgegevens om onze dienstverlening te kunnen blijven verbeteren.

Uw analytische gebruiksgegevens verzamelen we voor onze statistieken en voor beveiliging-, ontwikkelings- en onderhoudsdoeleinden van de website. Inzage in deze gegevens stelt ons in staat de website gebruiksvriendelijker en veiliger te maken. Daarnaast kunnen we meer en beter inspelen op uw behoeftes.

 

Worden gegevens gedeeld met derden? 

Er worden geen gegevens met derden gedeeld, tenzij er sprake is van één van de volgende omstandigheden:

RondOm maakt gebruik van geselecteerde onderaannemers om haar diensten aan te kunnen bieden. Hierbij kan gedacht worden aan hosting partijen voor onze website. Hiermee worden strenge afspraken gemaakt over hoe uw gegevens beschermd worden.

Het staat ons vrij om niet-identificeerbare gegevens met onze partners te delen. Hierbij kan gedacht worden aan populatie statistieken, bijvoorbeeld dat de gemiddelde patiënt van RondOm x jaar oud is.

 

Hoe lang worden uw gegevens bewaard?

Gegevens uit de vragenlijsten die zijn verwerkt binnen het elektronische patiëntendossier worden bewaard volgens de termijnen die daarvoor gelden. Mocht de afspraak toch niet doorgaan dan zullen uw gegevens maximaal 3 jaar tot na de laatste inzending worden opgeslagen. Zie de algemene privacyverklaring voor u rechten op inzage, het aanpassen van gegevens en het verwijderen van gegevens uit uw (patiënten)dossier.

 

Cookies

Op 1 juni 2012 is de nieuwe telecomwet in werking getreden. Deze wet maakt het verplicht dat op iedere website melding wordt gedaan van het gebruik van cookies. Ook de website van RondOm Podotherapeuten maakt gebruik van cookies.

 

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine bestanden die op uw computer worden opgeslagen om uw voorkeuren tijdens het surfen te onthouden. Cookies zijn anoniem, ze slaan nooit uw naam, adres, leeftijd of andere persoonsgegevens op. Alleen uw voorkeuren en interesses aan de hand van uw surfgedrag worden opgeslagen.

 

Functionele cookies

Om u naar behoren te kunnen laten surfen op de website is het noodzakelijk om gebruik te maken van dit soort cookies. De website van RondOm Podotherapeuten maakt bijvoorbeeld gebruik van PHPSESSID:cookie, hierin wordt het id (herkenningsteken) opgeslagen van de zogenaamde sessie-informatie. Deze sessie-informatie zelf wordt overigens op de webserver opgeslagen en niet op de computer van de gebruiker. Deze cookie verloopt wanneer de browser wordt gesloten. De sessie wordt gebruikt om allerlei informatie in op te slaan. Deze functionele cookie is onmisbaar voor de werking van de site en kan niet worden uitgezet.

 

Analytische cookies

De website van RondOm Podotherapeuten maakt gebruik van Google Analytics. Deze software slaat cookies op om gegevens te verzamelen die de makers en beheerders van de website inzicht geven in onder meer het verkeer naar en op de website. Hiermee doen we onderzoek naar hoe onze website wordt gebruikt om onder andere de gebruikerservaring te kunnen verbeteren. We gebruiken deze gegevens nooit om individuele personen te herleiden.

 

Hoe zet ik cookies uit?

Als u naar aanleiding van bovenstaande informatie toch besluit de cookies te blokkeren, dan kunt u dat in uw eigen internetbrowser doen. Let op, cookies worden voor elke computer waar u op werkt gebruikt, als u meerdere computers gebruikt is het belangrijk om dit proces per computer te herhalen.

Voorbeelden van internetbrowsers:

 • Chrome
 • Internet Explorer
 • Firefox
 • Safari